Qui som

El Moviment Coral Català és la confederació que des del 1995 agrupa diverses federacions corals de Catalunya, representant més de 700 entitats i uns 30.000 cantaires disseminats per tot el territori català. Els seus fins són:

  • Assessorar i orientar les federacions membres garantint-ne la independència.
  • Impulsar, donar suport i si s’escau coordinar i col·laborar en les activitats de les federacions membres per tal de millorar-ne l’eficàcia i aconseguir-ne millor difusió.
  • Articular tots els actors implicats en la música coral, fent possible un creixement i millora de la pràctica coral.
  • Garantir la màxima presència i visibilitat del cant coral català en totes les seves dimensions a nivell nacional, estatal i internacional.

Actualment, el projecte del MCC s’emmarca en el “Pla de foment, participació i difusió de l’activitat coral”, que rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, i que s’articula entorn de tres grans eixos d’acció: articulació (nacional i internacional), recerca i reflexió, i innovació.

1. Articulació nacional i internacionalització

Una confederació és, sobretot, un element d’articulació nacional de les federacions que en formen part. En el nostre cas, però, no aspirem només a articular la realitat federativa que, malgrat ser molt representativa i distribuïda en tot el territori, no és tota la realitat coral del país. El Moviment Coral Català aspira a articular, donar respostes, representar i contribuir al desenvolupament i millora de tot l’ecosistema coral del país, i això inclou, a part de les corals federades, cors parroquials, el cant coral que es practica en escoles, instituts, escoles de música i conservatoris, geriàtrics, grups de caramelles i altres formacions corals efímeres, grups vocals, grups a cappella, i cors professionals, entre d’altres, però també sectors professionals com ara directors, compositors, programadors, etc.

A més a més, el MCC té una especial cura per contribuir a la internacionalització del fet coral català: convertint el nostre país en seu de grans esdeveniments i manifestacions culturals corals de primer ordre; convertint el nostre país en un referent sobre l’impacte positiu del cant coral en el desenvolupament social i cultural d’un poble; ostentant la representació del nostre país en organismes internacionals; contribuint a la internacionalització dels nostres cors, els nostres directors, els nostres compositors i la música dels nostres creadors i editors.

2. Recerca i reflexió

En els darrers anys el MCC ja ha fet un esforç important per convertir la pràctica coral i els seus beneficis culturals, socials, econòmics, sobre la salut i el benestar, etc. en objecte d’estudi i reflexió per fer possible d’una banda la millora de la pràctica en si, però també fomentar el coneixement que sobre el cant coral té el mon acadèmic i la societat en general. D’altra banda, només el coneixement positiu i el més profund possible de la basta, complexa i plural realitat coral del nostre país ens permetrà identificar-ne els reptes, els potencials, les mancances i les oportunitats i així poder dissenyar l’estratègia i els plans d’acció necessaris per millorar allà on faci falta i potenciar i fer excel·lir allà on realment tenim possibilitats.

Amb aquest objectiu es plantegen activitats (algunes noves i d’altres ja consolidades malgrat la relativa novetat de les mateixes) dirigides als diferents targets: directors corals, gestors corals, mestres/musicoterapeutes/treballadors socials, etc.

3. Innovació i formació

Generar nou patrimoni coral, impulsar el ja existent, i formar directors i cantaires són algunes de les eines essencials per garantir el futur i, sobretot, el desenvolupament de l’ecosistema coral català. En el marc d’aquest últim eix d’acció, el MCC dóna suport a diversos projectes formatius liderats per les federacions del nostre país, i impulsa projectes com la Convenció del Cant Coral a Catalunya o el Cor Jove Nacional de Catalunya.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que executa les decisions preses per l’Assemblea General i regeix, administra i representa l’entitat. Actualment està formada per les següents persones:

  • Mercè Cano Nogué, presidenta
  • Josep Ollé i Sabaté, vicepresident
  • Montserrat Gual Serra, secretària
  • Irene Recolons Fonts, tresorera
  • Ariadna de Casacuberta i Ripoll, vocal