Nova convocatòria de subvencions per a despeses estructurals

Són específiques per a entitats de cultura popular i tradicional afectades pel cessament de l'activitat amb motiu de la crisi sanitària.

El Departament de Cultura de la Generalitat, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, i són subvencionables les despeses estructurals corrents següents:

  • Lloguers
  • Quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat cultural
  • Proveïdors
  • Serveis bàsics
  • Subministraments
  • Nòmines
  • Altres despeses de funcionament

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva, de manera que les sol·licituds s’aniran resolent per odre d’arribada. El període subvencionable és del 7 de gener al 30 de juny del 2021, i es poden sol·licitar entre el 24 de febrer i el 5 de juliol.

Més informació a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Share on facebook
Share on twitter